top of page
new_gen_1920x664.jpg

בשכונה החדשה יוצעו למכירה בתים צמודי קרקע החל מ-962,000 ש״ח (כולל מגרש ועלויות פיתוח הקרקע).

 

הרוכשים יוכלו לבחור בית מתוך שלושה דגמים שונים הניתנים לשינוי בתכנון הפנימי.

הזדמנות לבית החל מ - 962,000 ש״ח

בימים אלו הקיבוץ קולט משפחות חדשות לחברות מלאה כחבר שווה זכויות. מסלול הקליטה לחברות מלאה בקיבוץ כולל חצי שנת קליטה שבסופם המשפחות נקלטות לשותפות מלאה בכל תחומי החיים, בתהליכי קבלת ההחלטות, הובלת תהליכים חברתיים וקהילתיים וביכולת לבחור ולהיבחר למוסדות הקיבוץ.


בשכונה החדשה יוצעו למכירה בתים צמודי קרקע החל מ-911,943 ש״ח (כולל מגרש ועלויות פיתוח הקרקע). הרוכשים יוכלו לבחור בית מתוך שלושה דגמים שונים הניתנים לשינוי בתכנון הפנימי.

bottom of page